Emun kehittämistä pitää pohtia tarkasti

Her­man Van Rom­puyn työ­ryh­män ja ko­mis­sion eh­do­tuk­set ta­lous- ja ra­ha­liit­to Emun ke­hit­tä­mi­sek­si ovat kauas­kan­toi­sia lin­jauk­sia. To­teu­tues­saan ne muut­tai­si­vat unio­nin toi­min­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Eh­do­tus­ten vai­ku­tuk­sia ja etu­ja pi­tää pun­ta­roi­da tar­kas­ti. Tors­tai­na huip­pu­ko­kouk­seen ko­koon­tu­vien jä­sen­mai­den pää­mies­ten tu­lee poh­tia tark­kaan, mi­kä eh­do­tus­ten li­sä­ar­vo on. Yleis­eu­roop­pa­lais­ta sään­te­lyä tar­vi­taan, mut­ta mei­dän pi­tää ol­la tark­ko­ja sii­tä, et­tei kan­sal­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ra­joi­te­ta asiois­sa, jois­sa EU:n toi­mi­val­taa ei tar­vi­ta.

Jo nyt on teh­ty mit­ta­via pää­tök­siä krii­sin hoi­ta­mi­sek­si, ti­lan­teen ta­sa­pai­not­ta­mi­sek­si ja Emun va­lu­vi­ko­jen kor­jaa­mi­sek­si. Nyt pi­tää en­sin to­teut­taa so­vi­tut uu­dis­tuk­set ja kat­soa rau­hal­li­ses­ti, mi­ten ne vai­kut­ta­vat. Näi­tä uu­dis­tuk­sia ovat tiu­kem­pi ta­lou­den­pi­to, avoi­muus ja ku­ri au­to­maat­ti­si­ne sank­tioi­neen se­kä pank­kiu­nio­ni, al­kaen pank­ki­val­von­nas­ta.

On vaa­ra­na et­tä ta­lous­krii­sin pai­nees­sa ko­van kii­reen al­la teh­dään uu­dis­tuk­sia, joi­ta ei vält­tä­mät­tä täs­sä muo­dos­sa tar­vi­ta.

Jär­ke­vät­kin pää­mää­rät voi saa­vut­taa mo­nin ta­voin, ja yh­teis­ym­mär­ryk­sen ha­ke­mi­nen vie ai­kaa. Pi­tää myös va­roa si­to­mas­ta unio­nin ja jä­sen­val­tioi­den ta­lous­po­li­tiik­kaa vain yh­teen, nyt val­lal­la ole­vaan op­piin. His­to­ria on osoit­ta­nut, et­tä eri ai­koi­na tar­vi­taan eri­lai­sia toi­mia.

Vaik­ka yh­teis­tä bud­jet­ti­val­von­taa, ra­por­toin­tia ja suo­si­tuk­sia edis­te­tään, jä­sen­val­tioil­le jää ja tu­lee jää­dä vel­vol­li­suus to­teut­taa kan­sal­li­ses­ti ylei­sen ta­lou­den­pi­don pää­tök­siä. Tä­män vel­vol­li­suu­den pois­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si suu­ren mo­raa­li­ka­don, jos­sa ra­hoi­tuk­sen ja kil­pai­lu­ky­vyn­kin odo­tet­tai­siin tu­le­van muual­ta an­net­tu­na.

Jä­sen­mai­den par­la­men­tit kä­sit­te­le­vät unio­nin tu­le­vai­suut­ta maa­lai­le­via avauk­sia yli­mal­kai­sin tie­doin. Myös edus­kun­nan suu­ri va­lio­kun­ta ot­taa huip­pu­ko­kouk­sen asia­lis­tal­la ole­viin ke­hit­tä­mis­aloit­tei­siin kan­taa. Kun kan­sal­li­sia kan­to­ja muo­dos­te­taan, on vai­keaa si­tou­tua il­mas­sa roik­ku­vaan pää­mää­rään il­man tar­kem­paa tie­toa sii­tä, mi­tä mail­ta vaa­di­taan. Osa eh­do­tuk­sis­ta saat­taa to­teu­tues­saan ra­joit­taa kan­sal­lis­ta toi­mi­val­taa mer­kit­tä­väs­ti.

Olem­me mo­nin ta­voin kiin­teäs­ti yh­tey­des­sä toi­siim­me Eu­roo­pas­sa. Nurk­kaan ei pi­dä pii­lou­tua, kes­ki­näi­sen riip­pu­vuu­den ai­ka­na yh­teis­työ on tär­keää tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Var­sin­kin Suo­men ko­koi­sen maan tu­lee kui­ten­kin tark­kail­la huo­lel­li­ses­ti si­tä, mi­ten me saam­me ää­nem­me kuu­lu­viin.
Po­liit­ti­ses­ta ta­voit­tees­ta on pit­kä mat­ka konk­reet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin. Kun ky­se on bud­jet­ti­val­las­ta, ym­pä­ri­pyö­rei­tä si­tou­muk­sia ei voi teh­dä. Kan­sa­lais­kes­kus­te­lul­le on ti­laus­ta ja sil­le tu­lee jät­tää ai­kaa.
Julkaistu Helsingin Sanomissa, Pohjalaisessa ja Ilkassa 12.12.2012.
Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.