Kuulumisia Euroopan parlamentista 4/2015

Keväiset terveiset Brysselistä! Lämpö nousi täällä tällä viikolla peräti 24 asteeseen. Viimeiset pari viikkoa vierähtivät pääosin kotimaan kamaralla, jossa vietin pääsiäisvapaani mökillä ja vaalityötä tsempaten. Ehdin kiertää peräti kuusi vaalipiiriä ja 20 tilaisuutta. Meininki oli iloinen ja mainio. Nyt täysillä eteenpäin ja näytetään yhdessä, mistä meidät SDP:ssä on tehty!

Tällä viikolla työt jatkuvat Brysselissä. Alla on tuttuun tapaan avattua muutamia kohtia aiheittain.

Perjantaina pidämme Helsingissä yhdessä Liisan kanssa myös TTIP-aiheisen seminaarin, jonka kutsu tuli aiemmin tällekin listalle. Muutama paikka voi olla vielä vapaana, niitä voi kysyä vielä tänään osoitteessa s-d.delegationFI@europarl.europa.eu

Ilmanpuhtaus ja keskisuuret polttolaitokset

Osana ilmanlaatupakettia käsiteltävästä keskisuurten polttolaitosten lausunnosta on päästy kompromissiin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa, asiasta äänestettiin tällä viikolla. Olin vastuussa demarilinjan koordinoinnista ja osallistuin neuvotteluihin muiden puolueryhmien valitsemien meppien kanssa. Päävastuu mietinnöstä on ympäristövaliokunnalla, jolle lausuntomme nyt lähtee.

Omalta osaltani tärkeintä oli varmistaa paitsi terveydettä kohentavan lainsäädännön eteneminen, myös pienten ja biomassaa käyttäville laitoksille koituvien kustannusten rajoittaminen. Nämä näkökannat otettiin kompromisseissa hyvin huomioon. Hyvä niin, sillä ne olivat neuvoston puolella Suomen yrityksistä huolimatta jääneet puolitiehen. Olin lausunnosta vastaavan ruotsalaisen liberaalikollegani kanssa pääosin samoilla linjoilla.

Pidimme huolen riittävistä siirtymäajoista olemassa oleville laitoksille, rajoitimme byrokratian määrää ja pyrimme parantamaan ilmanlaatua tiukoilla rajoilla uusille polttolaitoksille. Ajoin komission linjan mukaisesti ilmanlaadun parantamista alueilla, joilla se on heikointa. Tähän eivät oikeistopuolueet uskoneet, vaan jättivät sen jäsenmaille avoimeksi. Keskustaoikeiston EPP:n edustajan kanssa pääsimme lopulta pääosin yhteisymmärrykseen, joskin hänen ehdottamansa poikkeukset mm. uusille öljynporauslautoille ja ydinvoimaloiden varalaitoksiin olivat mielestäni yliampuvia ilman puhtauden kannalta. Ne äänestettiin valiokunnassa kumoon. Jatkan suomalaisten prioriteettien ajamista läpi koko prosessin.

Tähän liittyy Suomessakin keskustelua herättänyt ilmalaatupaketin toinen osa, päästökattodirektiivi. ITRE antoi lausuntonsa ilmansaasteiden vähentämistä maaliskuun lopun kokouksessaan. Seuraavaksi asiaa käsittelee päävaliokuntana toimiva ympäristövaliokunta ENVI, joka päättää parlamentin kannasta päästökattoa asetettaessa. ENVI:ssä on painetta komission esittämän tavoitteen tiukentamiseen. Jäsenmaat voivat kansallisesti päättää mistä haluavat päästöjä vähentää. Suomen hallitus on neuvotteluissa kokenut haasteelliseksi lähinnä ammoniakkipäästöjen rajoittamisen.

Strategisten investointien rahasto, osa Junckerin (Kataisen) paketti

Strategisten investointien rahasto, tuttujen ja EU-nörttien kesken EFSI, on ollut parlamentissa melko tiiviissä ja napakassa käsittelyssä, kuten olen aiemminkin kirjoittanut. ITRE-valiokunnassa äänestettiin asiasta tänään tiistaina. Parlamentin ryhmät ryhmittyivät edelleen tiiviisti sen taakse, ettei Horisontti2020-ohjelmasta tai Verkkojen Euroopasta säästetä. S&D-raportöörimme esittämä korvamerkitseminen energiatehokkuuteen ei puolestaan mennyt läpi. Asialla on monta puolta. toisaalta on totta, että energiatehokkuuden osalta investointivaje on huomattavan suuri suhteessa muuhun energia-alaan. Toisaalta periaate siitä, ettei investointirahoja korvamerkitä etukäteen laisinkaan on niin ikään mielestäni järkevä. Siksi tulos oli mielestäni hyvä.

Seuraavaksi asia äänestetään parlamentissa päävastuullisissa valiokunnissa, josta se etenee parlamentin, komission ja neuvoston välisiin trilogeihin. Uskallan ennustaa, että neuvotteluista tulee pitkät ja vaikeahkot. Tahot nimittäin lähestyvät esimerkiksi rahoitusta melko eri suunnista. Katsotaan, pääsemmekö äänestämään asiasta täysistunnossa jo kesäkuussa, vai venyykö vielä.

TTIP

Molemmat valiokuntani ITRE ja EMPL äänestivät pääsiäisen alla kannoistaan TTIP-sopimukseen. ITRE-äänestystuloksessa hienoa oli se, että Suomelle tärkeät maininnat clean techin ja biotalouden edistämisestä saatiin osaksi koko valiokunnan kantaa. Valiokunta kannattaa erillisen pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä erillisen energiaa koskevan kappaleen sisällyttämistä TTIP:n. Pk-yritykset olisi otettava TTIP-sopimusneuvotteluissa täysimääräisesti huomioon muun muassa erilaisten vaikutustenarviointien ja kuulemismenettelyjen avulla. Energian osalta viestimme energiatehokkuuteen panostamisesta sai valiokunnalta kannatusta.

EMPL-valiokunnan TTIP-äänestyksessä S&D sai ajettua läpi sen, että TTIP:n tulee luoda aidosti parempia työpaikkoja. TTIP:n tulee sisällyttää maininnat siitä, että työoikeutta koskevien normien ja poliittisten agendojen tulee olla sopusoinnussa ILO-sopimusten ja Decent Work Agendan kanssa. Työoikeussäännöksiä koskevat erimielisyydet tulee voida saattaa riitojenratkaisumenettelyjen käsiteltäväksi, jossa myös sanktiot voivat olla mahdollisia.

Valiokunta päätyi vastustamaan minkäänlaisten yksityisten välimiestuomioistuinten sisällyttämistä TTIP-sopimukseen. EU:lla ja USA:lla on kummallakin toimivat oikeusjärjestelmät ja riittävä suoja investoijia varten. S&D-ryhmä on äänestänyt omasta kannastaan: meidän mielestä ISDS ei tämän vuoksi ole TTIP-sopimuksessa tarpeellinen! Hyvä linja.

Palvelujen osalta TTIP:n tulee sisältää positiivinen listaus palveluista. Tämän saimme ajettua myös valiokunnan kannaksi. Julkisten palvelujen osalta valtiolla tulee säilyttää mahdollisuus säätää tärkeimmistä palveluistaan, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista sekä koulutuksesta.

S&D-kannan ja nyt myös valiokunnan kannan mukaan TTIP:n vaikutukset työvoiman lisäyksiin ja vähennyksiin eri sektoreilla pitää ottaa riittävästi huomioon jokaisessa jäsenvaltiossa. TTIP:n negatiivisia vaikutuksia voitaisiin kustantaa esimerkiksi globaalisaatiorahastosta. Omassa muutosehdotuksessaan Miapetra huomautti tähän liittyen, että myös komission tulisi ottaa tämä huomioon sen suunnitellessa rakennepoliittisia suosituksia jäsenvaltioille. Tämä sisältyi osaksi valiokunnan hyväksymää kantaa.

Mielenkiintoista äänestyksessä oli, että EPP-ryhmä hajosi äänestettäessä koko lausuntoluonnoksen hyväksymisen puolesta. Tästä huolimatta valiokunnan lausuntoluonnos hyväksyttiin juuri sellaisena, kuin se oli hetki sitten äänestettykin.

Valiokuntien kannat annetaan kansainvälisen kaupan valiokunnalle, joka muodostaa oman kantansa toukokuussa. Tämän jälkeen äänensä TTIP-sopimuksesta antavat kaikki mepit parlamentin täysistunnossa kesällä.

Paineen alla neuvotteluita haluttiin myös tehdä avoimemmiksi. Yhtenä keinona on, että komissaari Malmström antaa useampi neuvottelupapereita myös meppien luettavaksi. Minäkin kävin suljetussa huoneessa valvonnan alla lukemassa muutamia osioita ihan mielenkiinnosta.

Digitaaliasiat

Tekijänoikeuksien harmonisaatiosta on myös päästy kompromissiin valiokunnassamme ITRE:ssä. Digitalisaatio on aiheuttanut painetta tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseen. Samalla kansainvälinen kauppa on digitalisoitunut ja maantieteellisten rajojen merkitys vähentynyt. Tasapainon löytäminen on ollut merkittävää, jotta ideoiden omistajat saavat myös digitaalisessa ympäristössä korvauksen ideoistaan. Samalla on huolehdittava innovaatioita ja talouskasvua luovan ympäristön kehittämisestä. Valiokunnassamme saavutetut kompromissit korostavatkin eurooppalaisen sisämarkkinoiden luomisen tärkeyttä. Yhdessä jäsenmaassa ostettua digitaalista palvelua on voitava käyttää myös muissa EU-maissa. Tällä pohjustetaan komissiolta odotettavaa digitaalipaketin merkittävyyttä. Kuten Suomessa, myös Euroopassa odotetaan merkittävää kasvua digitaalisista sisällöistä.

PK-yritykset ja vihreä kasvu

Vihreän kasvun mietintöä on teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa muokannut liberaalien Philippe de Backer, jonka toimisto sijaitsee aivan naapurissamme parlamentissa. Backerin linjana oli etsiä tapoja, joilla pk-yrityksille syntyisi helpoimmin mahdollisuuksia valita ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Komission alkuperäinen esitys edisti tätä näkemystä, tosin hieman laajemmin. Komissio paitsi etsisi pk-yrityksille kilpailukykyä ympäristön kannalta järkevällä tavalla, myös loisi tulevaisuudessa erityistä ”vihreää yrittäjyyttä”. Idea oli parlamentissa erityisesti vihreiden mieleen. Mietinnöstä äänestettiin valiokunnassamme tiistaina 14.4. Suomessa metsäteollisuuden pohjalle rakentuvan biotalouden sekä konepajateollisuutemme perustalle valetut puhtaan teknologian tuotteet ja palvelut ovat vahvassa nousussa. Euroopassa kestävää yrittäjyyttä ajetaan parhaiten luomalla näille tuotteillemme selkeät markkinat ilman ylimääräistä byrokratiaa, varmistamalla mahdollisuus myydä tuotteita yli rajojen sekä helpottamalla ympäristöystävällisen arvoketjun luomista.

Euronest-verkosto

Euroopan parlamentin ja EU:n itäisen naapuruston parlamentaarikkojen välinen kontaktiverkosto kokoontui Armenian pääkaupungissa Yerevanissa. Itse en päässyt mukaan, sillä osallistuin aktiivisesti Vaasan energiaviikolle. Yerevanin kokousta seurasin kuitenkin päätelmien ja paikalla olleiden kollegojen kautta. Parlamentaarisen yleiskokouksen antia olivat muun muassa päätöslauselmat Venäjän sotilaallisista toimista Ukrainassa, infrastruktuuriyhteistyöstä sekä uusiutuvien energianmuotojen ja energiatehokkuuden edistämisestä. Alkuperäinen Ukraina-suhteiden valiokunnan tuottama luonnos Venäjän toimista Ukrainassa oli erittäin tuomitseva ja sitä muokattiin Yerevania edeltävien viikkojen aikana rakentavampaan muotoon siten, että yhteistyömahdollisuudet kaikkiin osapuoliin säilyvät.

Olen jäsenenä erityisesti taloudellisen integraation ja lainsäädännöllisen lähentymisen sekä infrastruktuuriyhteistyön valiokunnassa.

Liikesalaisuudet

JURI:ssa käsittelyssä olevan liikesalaisuusdirektiivin lausunto tulee äänestykseen ensi viikon tiistaina ITRE:en. Direktiivi harmonisoi Euroopan unionin lainsäädäntöä. Kyseessä on kansainvälisen lainsäädännön kannalta merkittävä asia, jonka pyrkimyksenä on toteuttaa toimeenpano jäsenvaltioissa. WTO:n osalta toimeenpano on Euroopassa jäänyt puolitiehen. Toisaalta harmonisaatio on sisäisesti merkittävää, sillä yhtenäisemmän lainsäädännön kautta saadaan liikesalaisuuksille samankaltainen suoja ympäri Euroopan. Toisaalta aiheella on relevanssia TTIP-neuvottelujen kannalta, sillä teollisuus toivoo EU:n saavan paketin ennen Yhdysvaltoja valmiiksi ja siten vaikuttaa yhdysvaltojen liittovaltiontason lainsäädännön muodostumiseen. S&D:n linja tukee lainsäädännön edistämistä. Tarkkana on oltu siinä, ettei direktiivi aseta rasitteita työpaikan vaihtamiselle ja, että oikeuskäsittelyn molempien osapuolien on päästävä käsiksi syytösten sisältöön.

Terveisin,
Miapetra ja tiimi

PS. Muistathan käydä tykkämässä ja seuraamassa myös www.miapetra.fi, facebook.com/kumpulanatri, sekä Twitterissä ja Instragramissa @miapetrakumpula

Tapaamisia ja tapahtumia

18.3. Puhelinhaastattelu Jaana Kiven kanssa kirjaan lobbaamisesta Euroopan unionissa
18.3. Tapaaminen TeliaSoneran kanssa
18.3. Tapaaminen Uudenmaan liiton EU-palvelun delegaation kanssa
18.3. Tapaaminen Marianne Muonan kanssa
18.3. EMI:n energiailta muun muassa komissaari Sefcovicin kanssa
19.3. Tapaaminen Helena Laukon kanssa YK-liitosta
20.3. Tapaaminen EUE:n ja VM:n EFSI-rahastosta vastaavien virkamiesten kanssa
23.3. Lounas Elina Kaartisen ja Mikael Kekkosen kanssa ITRE-valiokunnan sihteeristöstä
23.3. European Energy Forumin korkean tason keskusteluilta, paikalla muun muassa komissaari Sefcovic
24.3. Zorrinho aamiainen Energiatehookkuusohjelma Campuksesta
24.3. Tapaaminen Hanna Kuntsin kanssa, PAM
24.3. Puhujana Growth in Blue Bioeconomy – Nordic approaches -tapahtumassa
25.3. Tapaaminen ilmastoparlamentin kanssa
25.3. Tapaaminen EIFI:n Pasi Kuokkasen kanssa
25.3. Tapaaminen Katja Lehto, SAK
25.3. Tapaaminen Vodafonen kanssa
25.3. Tapaaminen Akavan elinkeinopoliittisen toimikunnan kanssa
25.3. Tapaaminen Leo Bauman, Nokia kanssa
25.3. Tapaaminen teknologiateollisuuden kanssa
25.3. Tapaaminen Energiateollisuuden ryhmän kanssa
25.3. Eurooppalaisen Suomen Vaalipaneelissa Suomen edustustolla
26.3. Lounas teknologiateollisuuden kanssa
26.3. Tapaaminen Ahvenanmaa-asioista Julia Lindholmin kanssa
27.3. EPV:n hallituksenkokouksessa Vaasassa
28.3. Mistä työtä ja kasvua Eurooppaan-tilaisuus Tuula Haataisen kanssa
30.3. Puhelinhaastattelu Ulkopolitiikka-lehteen
2.4. Vaalitilaisuus Janina Lapistön (siskoni) kanssa Vaasassa
7.4. Pohjanmaan vaalibussin avajaisissa ja kiertueella Seinäjoella, Keskisellä ja Ähtärissä
8.4. Satakunnassa kiertueella Nakkilassa, Porissa, Harjavallassa ja Ulvilassa
9.4. Tampereella vaalitilaisuudessa keskustorilla ja Sanna Marinin kanssa kauppahallissa
10.4. Vantaalla ja Helsingissä vaalitilaisuuksissa
11.4. Turussa vaalitilaisuudessa
11.4. Turussa Pohjola-seminaarissa puhumassa Ingvar Carlssonin ja Antti Rinteen kanssa
12.4. Lapsimessuilla ja Mirka Vainikan vaalitilaisuudessa Helsingissä
13.4. Tapaaminen Ilkka Hämälän ja Tytti Peltosen kanssa
13.4. Tapaaminen Metsä Fibre tj Tapio Kyntölän kanssa Suomen EU-edustustolta
13.4. Tapaaminen Heikki Suortin kanssa INTA-valiokunnan sihteeristöstä
13.4. Tutustumassa TTIP-neuvotteluasiakirjoihin
14.4. Aamiaistilaisuus ”Digital Transformation of European Industry”
14.4. Suurlähettiläs Vierros-Villeneuve lounas mepeille
15.4. Suojelijavideon kuvaus Vaasan Job Shadow Day’hin
15.4. Haastattelu TVO:n jäsenlehteen
15.4. Tapaaminen Benelux-instituutin Aleksi Malmbergin kanssa
15.4. Haastattelu EU:n energiapolitiikan diskursseista, Aalto-yliopisto
15.4. Haastattelu Teamin lehteen

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.