Terveisiä Euroopan parlamentista 7/2015

Syysterveiset Brysselistä!

Euroopan parlamentissa riittää nyt syyskaudella kiirettä, kun vasta nyt tulee ensimmäinen kuulumiskirje. Kauden alku on kulunut digitaaliasioiden, biotalous- ja energia-asioiden sekä toki muiden ajankohtaisten aiheiden, kuten pakolaiskriisin käsittelyssä.

Pakolaiskriisi

Eurooppaa kohtaava pakolaiskriisi ja maahanmuutto ovat puhuttaneet erittäin paljon Euroopan parlamentissa. Unionilta odotetaan nyt tehokkaita keinoja näiden haasteiden ratkaisemiseen ja jäsenvaltioilta yhteistä tahtoa ja vastuunkantoa.
Strasbourgin täysistunnossa lokakuussa parlamentille puhuivat aiheesta komission puheenjohtaja Juncker, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Tusk, Ranskan presidentti Hollande, Saksan liittokansleri Merkel ja jopa vierailulla käynyt Espanjan kuningas Felipe IV. Hollande ja Merkel painottivat yhteisesiintymisessään yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytämistä. Komission puheenjohtaja Juncker totesi syyskuun täysistuntoviikolla State of Union-puheessaan, että pitää pakolaiskriisiin ratkaisujen löytämistä yhtenä unionin tärkeimmistä prioriteeteista tällä hetkellä.
Parlamentti on päätöslauselmassaan tukenut komission ehdotuksia turvallisten lähtömaiden määrittelystä, pysyvän siirtomekanismin luomisesta ja ihmissalakuljetuksen torjuntaa edistävistä toimenpiteistä sekä kehottanut komissiota uudelleen arvioimaan Dublin-sääntöä. Yhteisessä eurooppalaisessa vastuunkannossa on kyse paitsi turvapaikanhakijoiden siirroista, myös pakolaiskriisin syihin puuttumisesta yhteisellä EU-diplomatialla ja kehitysapuun suunnatulla rahoituksella. Eilen parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen noin 400 miljoonan euron rahoituksen lisäyksestä pakolaiskriisin hoitoon EU:n budjetissa.
Kirjoituksiani aiheesta löytyy myös Iltalehden blogissa ja Ilkassa.

Nuorisotyöttömyys ja Youth Unemployment in the EU-seminaari

Syyskuun puolivälissä kutsuin Brysseliin suomalaisia nuorisojärjestöjen ja -edunvalvojien edustajia. Youth Unemployent in the EU-seminaari järjestettiin yhteistyössä englantilaisen MEPin Jude Kirton-Darling’n sekä kreikkalaisen MEPin Eva Kailin kanssa, joten seminaarissa oli nuoria osallistujia sekä Kreikasta, Suomesta että Isosta-Britanniasta.

Seminaarin aluksi paneelikeskustelussa puhui komission työllisyys- ja sosiaaliasioiden kabinetin erityisasiantuntija Baudouin Baudru. Baudru kiinnitti puheessaan huomiota siihen, että EU-maiden välillä nuorisotyöttömyysprosentti vaihtelee huomattavasti, ja painotti nuorisotakuun merkitystä, kun pyritään parantamaan nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään. Baudru totesi, että lähivuosien aikana komission ensisijaisia prioriteetteja ovat taloudellisen kasvun lisääminen ja työllisyyden parantaminen, ja hän viittasi tässä Euroopan investointiohjelmaan ja kaavailtuun investointien lisäämiseen 315 miljardilla eurolla viiden vuoden aikana.
Seminaarin workshopeissa keskusteltiin kolmesta aiheesta. Työryhmien aiheita olivat nuorten pitkäaikaistyöttömyys (alustus: Kreikka), nuorisoyrittäjyys (alustus: Suomi) ja epävarmat työsuhteet (alustus: Iso-Britannia). Ensimmäisessä ja toisessa työryhmässä pidettiin erinomaisia suomalaisia puheenvuoroja erityisesti työryhmien alustajien työ- ja elinkeinoministeriön nuorisotakuuasiantuntijan Janne Savolaisen, Suomen yrittäjien Joonas Mikkilän sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemian Olli Leikkaan sekä Roosa Pihlajamäen toimesta, kiitos!
Etenkin nuorisotakuu herätti workshopeissa paljon ajatuksia, ja suomalainen asiantuntijuus tuli hyvin esille. Seminaarissa painotettiin useaan otteeseen kokonaisvaltaisen kuvan saamista nuorten tilanteesta, ja tästä konkreettisena esimerkkinä mainittiin tänä vuonna Suomessa käynnistyvä malli, jossa nuorille tarjotaan nuorisotakuu-ohjelman puitteissa myös muita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ”saman katon alla”, jotta tilanteesta saadaan helpommin muodostettua kokonaiskuva. On kyllä surullista seurata, että nyt nuorisotakuu joutuu leikkauslistalle.
Seminaari oli onnistunut, kiitos aktiivisten osallistujien. Kuten useat panelistit ja työryhmien alustajat totesivat, nuorisotyöttömyydestä puhuttaessa on luonnollisesti olennaista kuulla nuorten omia näkemyksiä ja vielä parempi, jos samalla saadaan tuotua yhteen näkökulmia Suomen lisäksi muista EU-maista.

Energiaunioni

Strasbourgin istuntoviikolla käsiteltiin myös keskisuurten polttolaitosten päästöjä säätelevää direktiiviä, ja toimin tässä puolueryhmäni koordinaattorina. Olen käyttänyt tähän paljon aikaa ja energiaa ja sain hyvällä yhteistyöllä ajettua sisään kaukolämpöä ja biomassaa sekä kylmien talvien huomioimiseksi vähän käytettäviä laitoksia koskevia poikkeuksia erityisesti riittävän pitkien siirtymäaikojen muodossa. Tuin myös lauselmaa, jossa komissiota kehotetaan aloittamaan energiatehokkuustarkastelu, joka saattaa myöhemmin tuoda mahdollisuuksia puhtaan teknologian markkinoiden laajentamiseen koko Euroopassa.
Energiaunionin strategiapaperi herätti teollisuus- ja energiavaliokunnassamme vahvaa kiinnostusta ja siksi puolueryhmien välisiin neuvotteluihin kuluu huomattavasti aikaa, mutta kompromisseja on löytynyt useissa energiatehokkuutta ja kestäviä energiamarkkinoita käsittelevissä kappaleissa. Sen sijaan riippuvuuden vähentämisessä Euroopan ulkopuolelta tuotavissa polttoaineissa, yleensä fossiilisissa polttoaineissa ja EU:n sisäisiä energiantuotantomuotoja käsittelevissä kappaleista on edelleen erimielisyyksiä puolueryhmien neuvotteluissa.

Edellä mainitut asiat pyrkivät korjaamaan EU:n sisämarkkinoiden puutteita ja parlamentin kannanotoista käy ilmi unionin kasvava rooli energiantuotantomuotoihin liittyvän keskustelun osapuolena. EU:ssa puhutaan historiallisista syistä paljon sähköstä ja kaasusta, mutta koteja ei lämmitetä EU:ssa vain kaasulla. Olen pyrkinyt nostamaan keskusteluihin laajempaa ymmärrystä lämmityssektorista ja se on toistaiseksi sisällytetty hyvin kompromisseihin: esimerkiksi maalämmön ja biomassan käyttö ja kaukolämpöverkkojen laajentaminen olisi otettava huomioon. Kevään aikana julkaistaan EU:n Heating and Cooling-strategia, joten on aika ”lobata”. Energiamarkkinoiden puutteita pyritään korjaamaan myös 10 prosentin siirtokapasiteettitavoitteella, ja itse ajoin sisään Pohjois-Suomen ja -Ruotsin välistä kapasiteettia. Todellisia ongelmia nähdään Espanjan ja Ranskan rajalla. Suomessa kapasiteetti on jo 30 prosentissa, mutta näemme siitä huolimatta Nord Poolin sähköpörssissä Suomessa Ruotsia korkeampia sähkön aluehintoja.
Energia on siis kuuma peruna ja siksikin oli upeaa, että Energiaunioni-komissaari, komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič kävi Helsingissä ja Vaasassa! Esille pääsivät pienet ja suuret yritykset ja pienet koululaisetkin – onhan Vaasassa ensimmäinen energiakoulutuksen strategia.

Digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalisten sisämarkkinoiden mietinnössä parlamentti sanoo sanansa esimerkiksi digitaaliajan tietoturvallisuuteen ja luotettavuuteen, rajat ylittävään kuluttajansuojaan ja pakettitoimituksiin, Airbnb- ja Uber-tyyppisten alustojen (platforms) sääntelytarpeeseen sekä datapohjaisen talouden ja tietoyhteiskunnan kehitykseen.

Olen muodostanut kuvan prioriteeteistani komission virkamiesten, parlamentin toimijoiden ja suomalaisten asiantuntijoiden tapaamisten myötä, ja mietintöluonnoksen saatuani kuun puolivälissä tapaamiset ovat painottuneet tiiviimmin käsillä olevan tekstin ympärille. Sisämarkkinavaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan yhteisraportissa korostuu kuluttajien ja yrittäjien etujen takaaminen. Osa parlamentin hyväksyttäväksi menevästä raportista valmistellaan muissa valiokunnissa, mikä on hyvä, sillä näin saadaan laajaa keskustelua aikaan digitalisaation vaikutuksista EU:n talouteen ja yhteiskuntaan.
Teollisuusvaliokunnan näkökulmasta prioriteetit näyttivät selkeiltä: komissio oli keskittynyt tiiviisti rajalliseen sisämarkkinanäkemykseen ja jättänyt käsittelyn teollisuuden osalta kapeaksi, joten koitamme laajentaa näkökulmaa raportissamme. Merkittävimmiksi asioiksi telepuolella ovat muodostumassa infrastruktuuri-investointien varmistaminen nyt ja 5G-aikakaudelle siirryttäessä. Digitaaliaika edellyttää kaikkien kansalaisten sisällyttämisen palveluiden piiriin. Kilpailun on jatkossa oltava pääasiallinen investointien ajuri, mutta yleispalvelun on tuotava yhteydet – ja palvelut – viimeistenkin käyttäjien saavutettavaksi. Samalla tarkastellaan taajuuksia, televerkkoa käyttävien palveluiden velvollisuudet suhteessa teleoperaattoreiden velvollisuuksiin sekä Euroopan tason hallintoa.

Datavetoisen talouden näkökulmasta on varmistettava, että innovaatioille on oikeanlainen toimintaympäristö, ICT-teknologiat, kuten datasensorit saadaan tehokkaasti yhdistettyä yhteiskunnan toiminnan kannalta hyödyllisiin palveluihin, standardointistrategia on kunnianhimoinen ja uusien teknologioiden luotettavuus paranee. On tärkeää, että ihmiset ja yritykset voivat jatkossa siirtää tietonsa yhdeltä tietopalvelualustalta toiselle ongelmitta. Julkisten organisaatioiden on avattava tietojärjestelmiään, jotta ison datan analysointia saadaan kehitettyä. Samalla on tarkasteltava kriittisesti tiedon omistajuuteen liittyviä kysymyksiä ja vahvistettava kansalaisten kontrollia omista tiedoistaan.
Tietoyhteiskuntaan raportin luonnostelijat ottavat hyvin kantaa ja keskusteluihin on nostettu periaate, jossa julkiset tahot saavat tiedustella kansalaisen tai yrityksen tietoja vain kerran. Keski-Euroopassa tällaiseen lähtökohtaan suhtaudutaan kriittisemmin, sillä ihmisten tietoja ovat aiemmin käyttäneet väärin sekä fasisti- että kommunistihallitukset.

Operaatio digitaalisten sisämarkkinoiden parissa jatkuu koko syksyn ajan, sillä aikataulun mukaisesti asiasta äänestetään täysistunnossa tammikuussa. Tällä viikolla on ollut vuorossa teollisuusvaliokunnan Kallaksen ja sisämarkkinavaliokunnan Gerbhardtin mietinnön käsittely valiokunnassa sekä tarkastusehdotusten jättö tänään. Sitä seuraavat poliittisten ryhmien väliset neuvottelut. Minun tehtäväni on S&D-ryhmän varjoraportöörinä teollisuusvaliokunnassa muodostaa yhteinen poliittinen kantamme ja neuvotella lopputulos muiden ryhmien kanssa. Marraskuun puolivälissä teollisuusvaliokunta ja sisämarkkinavaliokunta äänestävät mietinnöstä, joka lähetetään sitten täysistuntoon koko parlamentin hyväksyttäväksi.
Kuvassa EU:n digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip ja S&D-kollegani Marju Lauristin.

Biotalousterveisiä

Biotalouden saralla aloitimme syksyn aktiivisesti järjestämällä kaksi tapahtumaa sekä ajamalla pohjoismaalaisen biotalouden asiaa demariryhmän sisällä.
Komission biotalousosaston kanssa järjestämässäni ”Bio-based products and the Circular Economy”- tapahtumassa esittelimme parlamentissa innovatiivisia yritysten biopohjaisia tuotteita, joille on ohjattu innovaatiorahoitusta. Biologisista jätteistä tehdyt tuotteet ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten saamme tuotettua uusiutuvasta jätteestä fossiilisia materiaaleja korvaavia tuotteita. Komission Tutkimuspääosasto rahoittaa innovatiivisia biopohjaisiin tuotteisiin tähtääviä hankkeita. Seuraava haaste on luoda näille tuotteille markkinat. Yhdysvalloissa biopohjaisia tuotteita autetaan julkisten hankintojen pisteytyksen kautta, ja Ranskassa uusien rakennusten materiaalin on oltava osin puumateriaalista valmistettua. Nyt ideoista toimeen!
Lisäksi syyskuussa järjestimme tapahtuman liittyen biotalouden rooliin ilmastopolitiikassa. Toimin parlamentin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin ja kestävän kehityksen intergroupissa biotalous-työryhmän puheenjohtajana, ja toivoisin, että useammat mepit olisivat kiinnostuneita keskustelemaan biotalousasioista. Biotalouden suhde ilmastopolitiikkaan on erityisen ajankohtainen nyt Pariisin ilmastokokouksen lähestyessä. Esittelin tilaisuudessa työryhmän lausunnon siitä, miten biotalouden ja biopohjaisten tuotteiden hyödyt ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kiertotalouden kehittämisessä tulisi myös huomioida Pariisin ilmastokokouksen yhteydessä ja kiertotaloudessa: ”Bioteknologian ja biopohjaisten tuotteiden täysi potentiaali ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on 1-2,5 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa vuoteen 2030 mennessä”.

Muita kuulumisia

Parlamentti hyväksyi Strasbourgin täysistuntoviikolla torstaina 10.9. myös Venäjän toimia virolaisen suojelupoliisin Eston Kohverin tapauksessa koskevan päätöslauselman. S&D-ryhmä tuomitsee jyrkästi Venäjän puolelta Eston Kohveriin kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset ja ryhmällä oli myös oma lauselmaesitys asiasta. Uutisointiin oli jossain nostettu kysymys siitä, miksi päädyimme tässä tapauksessa Liisa Jaakonsaaren kanssa äänestämään tyhjää parlamentin täysistunnossa. EPP:n esityksen pohjalta hyväksytty päätöslauselmaehdotus olisi voinut olla vähän maltillisempi, eikä siitä ole yksittäistapauksen käsittelyssä hyötyä, että kaikki Venäjän vääryydet toistetaan jokaisessa vastaavassa päätöslauselmassa. Koimme, että lähtökohtaisesti tilanteessa tulisi pyrkiä rakentamaan dialogia ja keskittyä ratkaisemaan kyseessä oleva ihmisoikeusloukkaus ja vapauttaa Kohver. Parlamentin muiden ryhmien enemmistö halusi myös mustan listan. Nyt vapautus on onnistunut ilman mustaa listaa, mikä onkin pääasia.
Toimistollamme on tapahtunut syksyn tullen hieman muutoksia, sillä avustajanani toimineen Marina Lampisen läksiäisiä vietettiin elokuun loppupuolella. Kiitos Marinalle työpanoksesta ja onnea uusiin haasteisiin!
Syyskuussa toimistollamme aloitti uutena harjoittelijana Pia Laukkanen. Laukkanen on koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti Itä-Suomen yliopistosta ja suorittaa parhaillaan hallintotieteiden maisterin tutkintoa pääaineenaan eurooppaoikeus.

Ohessa vielä linkki vuosikatsaukseen suomeksi ja ruotsiksi.

Ihanaa syksyä, kuvien mukaan pohjoisin Suomi on jo saanut lunta. Täällä on viileä viikko, Etelä-Suomea kylmempää, mutta lehdet vielä puissa.

Aina saa olla yhteydessä, kommentoida tai kysyä lisää!

Yhteistyöterveisin,
Miapetra Kumpula-Natri

Tapaamisia ja tapahtumia

18.8. Round table-keskustelutilaisuus EU:n ja Suomen koulutuspolitiikasta Helsingissä emäntänä
19.8. Hollannin suurlähettilään läksiäisillallinen Helsingissä
25.–26.8. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous Espoossa
26.8. Vierailu F-securella
2.9. Tapaaminen Überin edustajien kanssa
3.9. Tapaaminen Ciscon kanssa
3.9. Tapaaminen Deutsche Telekom Groupin kanssa
8.9. Pressikahvit Brysselissä suomalaistoimittajille
8.9. Electricity and gas in transport – sustainable alternatives? -tapahtuma Strasbourgissa
8.9. Tapaaminen komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin kanssa, mm. Vaasan matkan valmistelu
8.9. MTK:n illallistapaaminen suomalaismepeille
9.9. Meppien ja komissaari Kataisen yhteinen aamiainen
9.9. Tapaaminen Microsoftin kanssa
10.9. Nordic-Baltic demarimeppien tapaaminen
11.9. Tapaaminen työttömyyskassojen johtajien kanssa
14.9. Tapaaminen industriAll:n edustajan kanssa
15.9. The Åland Example and conflict resolution today -tapahtumassa Brysselissä
15.9. Suomalaismeppien tapaaminen ulkoministeri Timo Soinin kanssa
15.9. Nuorisotyöttömyysseminaarin järjestäjänä Brysselissä, vieraana
suomalaisia nuorisojärjestöjen ja -edunvalvojien edustajia
15.9. Puhujana WFEO:n 20-v. juhlassa Brysselissä Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajan ominaisuudessa
16.9. Trade Union Intergroup -tapaamisessa puhujana parlamentissa
16.9. Uusia kansanedustajia tapaamassa Brysselissä
16.9. Puhumassa Keskuskauppakamarin johdolle ja Kauppakamarien toimitusjohtajille Brysselissä
18.9. SDP:n Eurooppatyöryhmän tapaaminen eduskunnassa
18.9. Tapaaminen FiCom:n edustajien kanssa
19.9. Vierailu Vaasan vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmen luona Vaasassa
19.9. Puhujana Vaasan Jaakoon muistomerkin paljastustilaisuudessa Pohjalaisen pihassa
21.9. Tapaaminen Vodafonen kanssa
21.9. Tapaaminen Kimmo Järvisen (Metallinjalostajat) ja Helena Kivikoskisen (SSAB) kanssa
22.9 Tapaaminen MTV:n Petra Wikströmin kanssa
22.9 Puhujana komission kanssa järjestämässäni Bio-based products and the circular economy -tilaisuudessa
22.9. Suomalaisen energia- ja ilmastoverkoston keskustelutilaisuudessa, jossa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, MEP Elmar Brok puhujana
22.9. Tapaaminen ECTA:n edustajien kanssa
22.9. “Data Protection Package: State of Play” -tilaisuudessa
23.9. Tapaaminen Suomen EU-edustustolla
23.9. Puhumassa rakennusinsinööriliiton senioriryhmälle parlamentissa
23.9. Tapaaminen F-Securen Erka Koivusen kanssa ja ITRE-valiokunnan kyberturvallisuus-tilaisuus
23.9. Puhujana ja emännöimässä ”How to redesign the European electricity market?” -illallistilaisuudessa
24.9. Tapaaminen Sitran neuvonantaja Mikko Mäenpään kanssa Helsingissä
25.9. Kasvun karavaani-tapahtuma Vaasassa komission varapuheenjohtaja Šefčovičin ja MEP Petri Sarvamaan kanssa
28.9. Tapaaminen Kirkon ulkomaanavun Emmi Kultan kanssa
28.9. Autoliikenteen työnantajaliiton hallitus vierailemassa parlamentissa
28.9. Tapaaminen UNI Europen edustajien kanssa
28.9. Tapaaminen Vesa Terävän (DG CONNECT) kanssa
29.9. Tapahtuma Climate change mitigation – role of bioeconomy järjestäjänä ja puhujana
29.9. Tapaaminen Samok:n Pauliina Savolan ja Lauri Tuohiniemen kanssa
30.9. Tapaaminen Orangen edustajien kanssa
30.9. Suomalaisen Metsäverkoston lounastapaaminen, aiheena kiertotalous
1.10. Tapaaminen Baronan johtoryhmän kanssa
1.10. Järjestäjä ja emäntä round table digitaalisista sisämarkkinoista Helsingissä
2.10. Tapaaminen Kemianteollisuuden johdon luona
2.10. Politiikkaradiossa keskustelu Heidin Hautalan kanssa
2.10. Paneelikeskustelussa ”Suomi 20 vuotta EU:ssa” Turun kirjamessuilla
2.10. Turun Eurooppanuorten vieraana Café Europa-kahvitilaisuudessa
5.10. Tapaaminen ENI:n kanssa
6.10. Tapaaminen Gerard de Graafin kanssa (DG Connect)
6.10. Tapaaminen RELX Group:n kanssa
5.10. ICDP:n tapaaminen, aiheena Data Procection Regulation
7.10. Tapaaminen European Broadcast Unionin kanssa
7.10. Tapaaminen Louis Vuitton/Moët Hennessyn Caterina Garemein kanssa
8.10. Nordic-Baltic S&D-meppitapaaminen
8.10. Tapaaminen GSMA Europen kanssa
12.10. EEF-illallisella ”Electricity Market Design” parlamentissa
12.10. EK:n illallinen suomalaisille mepeille ja toimittajille Brysselissä
13.10. EIF Breakfast debate – Broadband investment in the Digital Age
13.10. Helsinki EU-toimiston lounastapaaminen (Häme, Uusimaa ja Helsinki) Brysselissä
13.10. Tapaaminen vaasalaisen kirjakerhon kanssa
14.10. EIF breakfast debate digitaalisista sisämarkkinoista
14.10. Tapaaminen Nordic Trade Unionsin kanssa
14.10. Tapaaminen Intelin kanssa
14.10. Puhujana Forestry and biodiversity in EU-tilaisuudessa parlamentissa
14.10. Uusien kansanedustajien tapaamisessa parlamentissa

Tagit

Tutustu lisää

Uutiskirje

Pysy ajantasalla viimeisimmistä kuulumisista suoraan EU- kentältä!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.